Blind friendly

Kisebbségi választások - 2010.

http://www.valasztas.hu/

Információk a kisebbségi szavazásról

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 24/2010. (VIII. 24.)TVB számú határozata
(2010.08.24.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesületét jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 26-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete (rövidített nevén: NÖME-KOMVERBAND) képviselője, M. K. - aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejelentéséhez mellékelt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól kiállított kivonattal igazolta - 2010. augusztus 23-án az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).

A jelölő szervezet bejelentése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet Melléklet 33. sz. mintának megfelelő PK formanyomtatványon történt. A jelölő szervezet a PK nyomtatvány mellé benyújtotta az N jelű nyomtatványt is, melyen megjelölte kisebbségi nyelven a szervezet nevét.

A jelölő szervezet képviselője a nyilvántartásba vételhez benyújtotta a Ve. 115/J. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelölő szervezet alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet alapszabályban rögzített célja a német kisebbség képviselete. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 26. § (1) bekezdésének a.) pontja értelmében a jelölő szervezet alapszabályában az adott kisebbség képviseletének célként a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzítve kell lenni. 

A TVB megállapította, hogy az alapszabály 2006. november 18-i keltezésű, ezért a szervezet jelölő szervezetként részt vehet a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán. 

A TVB elvégezte a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzését. Megállapította, hogy a PK jelű formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a 2010. augusztus 16-án a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a NÖME-KOMVERBAND nyilvántartási adatairól kiállított kivonat és a 2010. november 18-án kelt egységes szerkezetű alapszabály benyújtásával eleget tett a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek.

Erre tekintettel a TVB a NÖME-KOMVERBAND szervezetet jelölő szervezetként a Ve. 115/I. §. (7) bekezdésének a) pontja alapján nyilvántartásba vette.

A TVB hatásköre a Ve. 115/I. § (7) bekezdés a.) pontján, a határozat a Ve. 115./J. § (1) bekezdésén, a 2005. évi CXIV. törvény 26. § (1) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul. 

Győr, 2010. augusztus 24. 

Dr. Schmuck Tamás  a bizottság elnöke 

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 23/2010. (VIII. 10.)TVB számú határozata
(2010.08.10.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásán a Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesületet jelölő szervezetként nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 12-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A Rom Po Drom (Cigány az Úton) Egyesület (rövidített nevén: Rom Po Drom Egyesület) képviselője, Horváth Attila - aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejelentéséhez mellékelt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a társadalmi szervezet nyilvántartási adatairól kiállított kivonattal igazolta - által megbízott W. Cs. I. 2010. augusztus 9-én az egyesület jelölő szervezetként történő nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB). 

A jelölő szervezet bejelentése a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek (a továbbiakban: Ve.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet Melléklet 33. sz. mintának megfelelő PK formanyomtatványon történt.

A jelölő szervezet képviselője a nyilvántartásba vételhez benyújtotta a Ve. 115/J. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a jelölő szervezet alapszabályát, amely bizonyítja, hogy a szervezet alapszabályban rögzített célja a cigány kisebbség képviselete. A kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény 26. § (1) bekezdésének a.) pontja értelmében a jelölő szervezet alapszabályában az adott kisebbség képviseletének célként a települési kisebbségi önkormányzati választás évét megelőzően legalább 3 éve rögzítve kell lenni.

A TVB megállapította, hogy az alapszabály 2006. július 20-i keltezésű, ezért a szervezet jelölő szervezetként részt vehet a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán.

A TVB elvégezte a jelölő szervezet nyilvántartásba vételéhez szükséges feltételek meglétének ellenőrzését. Megállapította, hogy a PK jelű formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a 2010. augusztus 4-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által a Rom Po Drom Egyesület nyilvántartási adatairól kiállított kivonat és a 2006. július 20-án kelt, a bíróság által 2010. augusztus 9-én hitelesített, egységes szerkezetű alapszabály benyújtásával eleget tett a jelölő szervezet nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek. 

Erre tekintettel a TVB a Rom Po Drom Egyesületet jelölő szervezetként a Ve. 115/I. §. (7) bekezdésének a) pontja alapján nyilvántartásba vette. 

A TVB hatásköre a Ve. 115/I. § (7) bekezdés a.) pontján, a határozat a Ve. 115./J. § (1) bekezdésén, a 2005. évi CXIV. törvény 26. § (1) bekezdés a.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. augusztus 10. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke 

**********

TÁJÉKOZTATÓ
a 2010. évi települési kisebbségi önkormányzati képviselő választás előkészítéséről
(2010. 06. 01.)

A települési kisebbségi önkormányzati képviselők választását négyévenként, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napján kell megtartani. A választást a szavazást megelőző 65. napig kell kitűzni.
A településen a választást a helyi választási bizottság akkor tűzi ki, ha a településen a kisebbségi választói jegyzékben szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30 főt. A választás megtartását nem akadályozza, ha ez a szám a választás kitűzését követően 30 alá csökken.

A választáson az a választópolgár szavazhat, aki
- a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott kisebbséghez tartozik (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán), és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja,
- magyar állampolgár,
- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik és
- a kisebbségi választói jegyzékben szerepel.
Az ilyen feltételeknek megfelelő választópolgár a szavazás jogát a lakóhelye szerinti településen gyakorolhatja.
Az említett feltételeknek kell megfelelnie a jelöltként indulni kívánó személynek is, aki a választhatóság jogát bármely olyan településen gyakorolhatja, ahol az adott kisebbség tekintetében tartanak települési kisebbségi önkormányzati választást, feltéve hogy a lakóhelye szerinti településen felvették az adott kisebbség kisebbségi választói jegyzékére.

A helyi választási iroda 2010. május 31-ig levélben tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkező, 2010. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe való felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi részükre a kisebbségi választói jegyzékbe vétel iránti kérelmet.
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételt 2010. július 15-ig lehet kérni a lakóhely szerinti település jegyzőjétől a megküldött kérelemnyomtatványon. A kérelemnyomtatvány a http://www.valasztas.hu/ című internetes oldalról is letölthető. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládába kell bedobni vagy levélben is el lehet küldeni úgy, hogy az legkésőbb 2010. július 15. napjáig megérkezzen a Polgármesteri Hivatalba.
A választópolgár csak egy kisebbség jegyzékére kérheti a felvételét, ellenkező esetben valamennyi kérelme érvénytelen.

A jegyző legkésőbb a kérelem beérkezését követő munkanapon – 2010. július 15-én beérkező kérelem esetén a beérkezés napján – határozattal dönt a kérelmező kisebbségi választói jegyzékbe vételéről, a határozatot a kérelmező lakcímére haladéktalanul megküldi. Amennyiben a kérelmező megfelel az említett feltételeknek, akkor a jegyző felveszi a kisebbségi választói jegyzékre, ellenkező esetben elutasítja a felvételét. A jegyző határozata ellen a határozat kézhezvételét követő 3 napon belül lehet kifogást benyújtani a határozatot hozó jegyzőhöz. Amennyiben a jegyző helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket. Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezését követő napon megküldi a helyi bíróságnak.
A települési jegyzők a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok számát rendszeresen jelentik az Országos Választási Iroda részére, amely a http://www.valasztas.hu/ című honlapon közzéteszi ezeket az adatokat településenkénti bontásban.