Blind friendly

Társadalmi egyeztetés

TÁJÉKOZTATÓ
AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK ELŐKÉSZÍTÉSÉBEN VALÓ TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL SZABÁLYAIRÓL


A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 5/2003. (IV.26.) önkormányzati rendelet 25/A§-ában foglalt rendelkezés szerint a közgyűlés által alkotott rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel érdekében társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a lakosság részére nyújtott közszolgáltatás részletes szabályait megállapító önkormányzati rendelet tervezetét az indoklásával együtt a rendelet elfogadását megelőzően.
Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani
  a) a közgyűlés és szervei, valamint az intézmények belső szervezetére,
  b) a képviselők és az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek járó juttatásokra,
  c) az önkormányzat által adományozott díjakra,
  d) a költségvetésre illetve módosítására és azok végrehajtására,
  e) az önkormányzati tulajdonnal való gazdálkodásra és a vagyont gyarapító beszerzésekre
vonatkozó szabályokat megállapító rendelet tervezetét.

Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetet, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

A tervezethez javaslatot legkésőbb a rendeletet elfogadó közgyűlés ülését megelőző 10. nap 16 óráig bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet benyújthat. A névtelenül beérkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül törölni kell.

A társadalmi egyeztetés formái a következők:
a) az önkormányzati rendelet tervezetnek a megyei önkormányzat honlapján történő közzétételével és a javaslatnak a tarsadalmivita@gymsmo.hu címre elektronikus levélben történő megküldésével biztosított véleményezés,
b) az önkormányzati rendelet tervezetnek az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével és a javaslatnak a megyeháza aulájában kihelyezett gyűjtőládába helyezésén keresztül biztosított véleményezés.

A véleményező személyes adatainak kezelése
A véleményező nevét, elektronikus levélcímét és az általa megadott egyéb személyes adatokat –a véleményekről szóló összefoglaló készítése céljából – az önkormányzati hivatal erre kijelölt munkatársa kezeli legkésőbb a véleményezett önkormányzati rendelet hatálybalépésétől számított fél évig. Amennyiben a véleményezett önkormányzati rendelet nem lép hatályba, a véleményező adatait legkésőbb a vélemény beérkezését követő 3 hónapon belül törölni kell.
A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglalt vélelem szerint megadottnak kell tekinteni.

A beérkezett vélemények kezelése
A megyei főjegyző a határidőben beérkezett véleményekről összefoglalót készít, melyet a honlapon közzétesz. A főjegyzőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.
A közzétett önkormányzati-rendelet tervezethez beérkezett véleményeket a megyei főjegyző az önkormányzati rendelet tervezetet tárgyaló bizottság részére hozzáférhetővé teszi.
A közgyűlés az önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésében tájékoztatást kap a társadalmi egyeztetés során beérkezett javaslatokról.

 

Társadalmi véleményezésre bocsátott rendelet tervezetek:
- Kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (beadási határidő: 2011. november 8. 16.00)