Blind friendly

Fontos döntések a megyei területfejlesztésben

A megyei közgyűlés pénteki ülésén tárgyalta és 19 igen, egyhangú szavazattal el is fogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepciót, emellett megismerték és egyhangúlag el is fogadták a képviselők a tervezési folyamat következő állomásának, a készülő megyei területfejlesztési programnak egyeztetési változatát (javaslattevő fázis, első olvasat).

A megyei területfejlesztési koncepció „a megye átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és a területfejlesztés szereplői számára”.

A megyei területfejlesztési programa megyei területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv , amely előkészítő és javaslattevő fázisból áll”.

Mint ismeretes, a  területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény  rendelkezési szerint a megyei önkormányzat kötelező feladata a megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesztési program kidolgozása , majd határozattal történő elfogadása.

A megye új, 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciójának készítése a „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” (OFTK) kidolgozásával párhuzamosan folyt. A 2012 júniusa óta tartó megyei területfejlesztési tervezési folyamat keretében a megyei önkormányzati hivatal számos szakmai és térségi egyeztető fórumot szervezett.

Elsőként a „Helyzetfeltárás” című részanyag került a közgyűlés elé, amelyet a testület 2012. november 23-án, a közgyűlés el is fogadott.

A következő feladat a megyei területfejlesztési koncepció javaslattételi fázisának kidolgozása volt. Ennek a dokumentumnak az egyre részletesebb változatai – az önkormányzati, gazdasági és civil partnerekkel történt egyeztetéseket követően – rendre a közgyűlés elé kerültek. 

A tematikus és területi fórumok, valamint az írásban érkezett észrevételek alapján az Universitas-Győr Nonprofit Kft. vezette tervezői csapat elkészítette a Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója című dokumentumot.

Az egyhangú döntéssel jóváhagyott új megyei területfejlesztési koncepció megfelel mindazoknak az elvárásoknak, amelyeket a vonatkozó jogszabályok a jóváhagyás előfeltételeként rögzítenek:
         összhangban van az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval,
         rendelkezik Győr és Sopron megyei jogú városok önkormányzatainak egyetértő, a megyei koncepciót    jóváhagyó határozataival;
         rendelkezik az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által jóváhagyott területi / környezeti hatásvizsgálattal,
         megkapta a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős Nemzetgazdasági Minisztérium támogató állásfoglalását. 

A kidolgozás alatt álló új megyei területfejlesztési program elkészült dokumentumai:
-          az előkészítő fázist lezáró 9 oldalas összeállítás,  
-          a javaslattevő fázis egyeztetési változata, amely a térségi és az ágazati észrevételek alapján véglegesítendő, majd a 2014 áprilisi közgyűlés elé terjesztendő.

Előterjesztés: http://www.gymsmo.hu/_kozgyules/0001_fejl_konc__es_program_jav_2014_02_10.pdf 

Részletes háttéranyag: http://www.gymsmo.hu/index_portal.php?hlid=8769