Blind friendly

Gy-M-S Megyei Ösztöndíjalapítvány 2007. évi közhasznúsági jelentése

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 
A MEGYEI ÖSZTÖNDÍJ KÖZALAPÍTVÁNY 
2007. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐLA Közalapítvány közhasznú tevékenysége: 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 1991-ben hozta létre a Megyei Ösztöndíj Alapítványt (Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.50.213/1991. számon vette nyilvántartásba) azzal a céllal, hogy a megyében élő, szociálisan hátrányos helyzetű, szomatikusan sérült és a 14-18 év közötti középiskolai, valamint felsőoktatási intézményekben tanuló cigány tanulókat ösztöndíjjal segítse.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Pk.A.KH.50.213/1991/26. számú, 2003. február 3-án kelt végzésével az Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette.

2004. évben az alapítvány közalapítvánnyá átalakult, így a szervezet 2004. július 6. napja óta a Megyei Ösztöndíj Közalapítvány nevet viseli.

Az 1 millió forint alaptőkével létrehozott alapítványnak évről évre a kamatait osztja fel a kuratórium a rászoruló diákok között. A Közalapítvány nyitott, ahhoz a közalapítványi célokkal azonosuló külföldi és hazai természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok csatlakozhatnak. Az adomány elfogadásáról a kuratórium dönt. 
A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, vállalkozási tevékenységre felhasználható vagyona legfeljebb 50 %-ával végezhet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
A Közalapítvány célját szolgáló vagyon felhasználása az alábbi lehet: 
Pályázat alapján az alapító okiratban megfogalmazott célokra, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás nyújtása.

A Kuratórium tagjai:

A Megyei Ösztöndíj Közalapítvány kuratóriuma 7 tagból áll. A Kuratórium elnöke Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna. A Kuratórium tagjai: Birkásné dr. Pápai Judit, Bogdán Piroska, Foltányi Márton, Lechner Aranka, Turbók Arnold Bertalan és Szalay László. 
A Közalapítvány működését 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi.

A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukért díjazásban és bárminemű költségtérítésben nem részesülnek.

A Közalapítvány munkáját a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal munkatársai segítik.

 

2007. évi pénzügyi beszámoló:

A kuratórium 2007-ben kiírt pályázatára 108 fő jelentkezett. A Közalapítvány kuratóriumának döntése alapján 54 pályázó részesülhetett egyenként 8000 Ft összegű ösztöndíjban a 2006/2007-es tanévre vonatkozóan, a kuratórium tehát összesen 432.000 Ft-t osztott fel közöttük. 
Az ösztöndíjakat - a korábbi hagyományoknak megfelelően - ünnepélyes keretek között adták át 2007. május 16-án.

A Közalapítvány nyitó egyenlege 2007. január 1-jén 1.952.116 Ft volt, ebből a lekötött betét összege 1.700.000 Ft, a folyószámlán pedig 252.116 Ft volt.

Bevételek: 
- 2007. évi kamatbevétel: 100.359 Ft, 
- 2007-ben a Megyei Önkormányzat támogatása: 200.000 Ft, 
Összesen:300.359 Ft

Kiadások: 
- bankköltség: 17.150 Ft 
- 2007. évi ösztöndíjak kifizetése: 432.000 Ft 
Összesen: 449.150 Ft

A közalapítvány záró egyenlege 2007. december 31-én 1.803.325 Ft volt, ebből lekötött betét 1.700.000 Ft, a bankszámlán pedig 103.325 Ft szerepelt.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2007. évben nyújtott 200.000 Ft összegű támogatását a Közalapítvány teljes egészében az ösztöndíjak kiosztására használta fel.

 

Győr, 2008. március 31.

Horváthné Rozsnoki Zsuzsanna s.k. 
a kuratórium elnöke