Blind friendly

Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról - 2019.

A Köztársasági Elnök KEH/01231-2/2019. számú határozatával a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2019. március 7. és április 30. közé eső időtartamra tűzte ki.

 

Ülnökké választható

 

Általános feltétel: Ülnökké az a 30. életévét betöltött magyar állampolgár választható, aki nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Különös feltétel:
A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

 

Jelölés

 

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve a pártokat – jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság
- pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik, (a tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek)
- nem pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő egyesületek – kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Be. 680.§ (5) bekezdés c. pontja alapján: a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké. (Kérjük ezért, hogy a jelölést csak egy bíróságra vonatkozóan szíveskedjen benyújtani, illetve elfogadni.)

A bírósági ülnökké történő jelöléshez a következő nyomtatványok kitöltése szükséges (melyek beszerezhetők a Megyeháza [9021 Győr, Városház tér 3.] I. emeleti 124. szobájában, illetve letölthetők a www.gymsmo.hu honlapról):
1. Bírósági ülnökké jelölést tartalmazó nyilatkozat (4/a., 4/b. és 4/c. számú mellékletek) – ezt a jelölő személy illetve szervezet tölti ki
2. Bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozat (5. számú melléklet) – ezt a jelölt tölti ki
3. Büntetlen előéletről (és arról, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt) szóló bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány – ezt a jelölt köteles beszerezni. (Az igényléséhez szükséges űrlap megvásárolható a postahivatalokban, illetve elektronikusan is benyújtható, további információ a www.nyilvantarto.hu weboldalon található. A jelölt lakcímére megküldött erkölcsi bizonyítványt annak átvételét követően haladéktalanul csatolni kell az ülnökké jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozathoz. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelöltet nem lehet ülnökké megválasztani.)

A jelölést (csatolva a szükséges nyomtatványokat) a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal (Megyeháza 9021 Győr, Városház tér 3.) Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodájánál személyesen lehet benyújtani 2019. április 5-én 12 óráig, illetve ugyanerre a címre levélben úgy kell postára adni, hogy az legkésőbb 2019. április 5-ig megérkezzen.

 

Választó szerv

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a hatáskörébe tartozik:
- a Győri Törvényszékre 9 fő,
- a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra 17 fő
- a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus és nem pedagógus ülnökei közül 2 fő
megválasztása.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat, a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlései a fenti számú ülnökök közül törvényszéki ülnöknek 1-1 főt, közigazgatási és munkaügyi bírósági ülnöknek 1-1 főt választanak meg.

A megyei közgyűlés várhatóan 2019. április 18-i ülésén dönt az ülnökök megválasztásáról.

A területi nemzetiségi önkormányzatok közgyűlései várhatóan 2019. április végén döntenek az ülnökök megválasztásáról.

 

Egyéb információ

 

Az ülnök jogait és kötelezettségeit tartalmazó részletes tájékoztató a 3. számú mellékletben található.

A megválasztott ülnökök megbízatása 4 évre szól. A korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

További információ a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Jogi és Gazdasági Irodáján, a 96/522-233-as telefonszámon kérhető.

Jelen hirdetményhez csatolt és letölthető nyomtatványok:
- 3. számú melléklet;
- 4.a. számú melléklet;
- 4.b. számú melléklet;
- 4.c. számú melléklet;
- 5. számú melléklet;
- Adatvédelmi tájékoztató.