Blind friendly

Általános ismertetõ

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat az 1990. évi önkormányzati választásokat követõen a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Tanács jogutódjaként jött létre. A képviseleti alapon szervezõdõ megyei önkormányzat megkereste és megtalálta azokat a területeket, ahol a kötelezõ feladatain túl hozzájárulhat a térség - humán és reál - fejlõdéséhez, fejlesztéséhez.

Az elsõ megyei közgyûlés tagjainak száma 52 fõ volt. Az 1994. évi önkormányzati választások eredményeként 41 tagú testület alakult. 1994-2010. között a testület 41 tagot számlált. Jogszabályi változás alapján 2010 októberétől a megyei képviselő-testület 21 tagú. A megyei közgyûlés elnöke 2002. november 4-étõl, immár a harmadik önkormányzati ciklusban dr. Szakács Imre.
 
A KÖZGYÛLÉS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE:
 
  A közgyûlés - a törvény által meghatározott keretek között - a feladat- és hatáskörébe tartozó egyedi ügyekben szabadon dönthet, továbbá a törvény felhatalmazása alapján saját feladatkörében rendeletet alkothat.
   
  A helyi önkormányzati jogok - törvényben meghatározott eltérésekkel - a megyei önkormányzatot is megilletik.
   
  A közgyûlés feladatának ellátása során, illetõleg hatáskörének gyakorlása közben köteles figyelembe venni, hogy a megyei és a települési önkormányzatok között nincs függõségi viszony.
   
  A közgyûlés alapelve a nyilvánosság. Ezt a rendelkezésre álló eszközök igénybevételével biztosítja.
   
  A közgyûlés részére kötelezõen ellátandó feladatokat csak törvény állapíthat meg.
   
  A közgyûlés a törvényi kötelezettségének teljesítésén túl szabadon vállalhat közfeladatokat.
   
  A közgyûlés - feladatainak eredményesebb ellátása érdekében - a Szabályzatban írtak alapulvételével - kezdeményezheti társulások létrehozását bármely megyei és települési önkormányzattal.
   
  A közgyûlés és szervei együttmûködésre törekszenek a megyében mûködõ centrális alárendeltségû szervekkel, továbbá a megye települési önkormányzataival és más megyei önkormányzatokkal.
   
  A megyei önkormányzat feladatait a közgyûlés és szervei látják el. A közgyûlés szervei: a közgyûlés elnöke, a bizottságok és a közgyûlés hivatala.
   
  A közgyûlés tagjainak száma: 21 fõ.