Területi Választási Bizottság (Önkormányzati Választások 2010.)

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (TVB)

dr. Schmuck Tamás  - elnök
dr. Menyhártné dr. Opra Erzsébet - elnökhelyettes
dr. Magyarlaki Éva -  tag

Elérhetőség:
  9021 Győr, Városház tér 3. 
  Telefon: 96/522-236 
  Fax: 96/522-287
  E-mail: visz@gymsmo.hu 

*********** 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 16/2011. (IX.26.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő ha t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Bugledich Attila és Horváth Rezső fellebbezése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsága fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. szeptember 28-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

Nagycenk Nagyközség Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a képviselő-testület önfeloszlatása miatt szükséges időközi polgármester és önkormányzati képviselő-választás időpontját az 1/2011. (IX.15.) HVB határozatával 2011. november 6. napjára tűzte ki. Az Országos Választási Iroda a választás időpontjának kitűzését követően jelezte, hogy az nem felel meg a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 4.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, ezért a HVB a 3/2011. (IX.16.) HVB határozatával – az 1/2011. (IX.15.) HVB határozat visszavonása mellett – az időközi választást 2011. november 15. napjára tűzte ki.

Bugledich Attila és Horváth Rezső 2011. szeptember 22-én fellebbezést nyújtottak be arra való hivatkozással, hogy az időközi választás időpontjának módosításáról szóló közlemény hivatalos formában először 2011. szeptember 21-én jelent meg a nagycenki önkormányzat honlapján, az önkormányzat hirdetőtábláján pedig továbbra sem jelent meg semmilyen hirdetmény ezzel kapcsolatban. Az önkormányzat honlapján a „Hivatali ügyek” menüponton belül található „választási hirdetmények” címszó alatt pedig továbbra is 2011. november 6. szerepel az időközi választás időpontjaként. Véleményük szerint a HVB határozatának késedelmes közzétételével megsértette a Ve. 1.§-át, amely kimondja, hogy a választók törvényes keretek között gyakorolhassák a választásokkal kapcsolatos jogaikat, valamint a Ve. 3.§ e) pontját, mely szerint a választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell jutnia a jogorvoslat lehetősége és pártatlan elbírálása alapelveinek. A választással kapcsolatos jog a kifogás és a panasztétel joga is, amellyel viszont a 3/2011. (IX.16.) HVB határozattal szemben, határidő túllépés miatt nem élhetnek a választópolgárok. A fellebbezők álláspontja szerint a késedelmes közlés miatt keletkezett jogszabálysértés tudomásra jutásától kezdődően még él a fellebbezési jog határideje, emellett az iratokban szereplő eltérő dátumok nem teszik egyértelművé, hogy mikor lesz a választás. Kifogásolják továbbá azt is, hogy – bár nem ütközik jogszabályba – a hagyományoktól eltérően keddi napon kerül megtartásra a választás és az joghátrányt okozhat a távoli oktatási intézményben tanuló diákok számára, valamint azoknak a munkavállalóknak, akik munkájuk miatt ebben az időpontban nem tudnak részt venni a szavazáson. Ez véleményük szerint jelentősen befolyásolhatja a választás eredményét és sérti a választópolgárok esélyegyenlőségét.

A TVB a Ve. rendelkezései alapján megállapította, hogy – a Ve. 80.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint – „a fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított 2 napon belül megérkezzen az (1) bekezdés szerinti választási bizottsághoz.” A választási eljárási jogszabály nem ad lehetőséget igazolásra. A jogorvoslati határidő a határozat meghozatalának időpontjától és nem az arról történő tudomásszerzéstől kezdődik. A Ve. a választási eljárás, a választási cselekmények mielőbbi lefolytatása érdekében határoz meg rövid, jogvesztő hatályú jogorvoslati határidőket, illetve ugyanezen okból zárja ki a kimentési lehetőséget.

A TVB megállapította, hogy a fellebbezés határidőn túl került benyújtásra, ezért azt érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 79-81.§-ain, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

Győr, 2011. szeptember 26. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 15/2011. (VI.7.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a megyei közgyűlési mandátumáról lemondott Némethné Fülöp Terézia megyei közgyűlési képviselő helyébe – a jelölő szervezetek bejelentése alapján – a FIDESZ-KDNP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi közös listáján szereplő Bognár Sándor lép.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. június 9-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

Némethné Fülöp Terézia, a megyei közgyűlés tagja 2011. május 14. nappal lemondott képviselői mandátumáról. A képviselő 2010-ben a FIDESZ-KDNP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi közös listájáról szerzett képviselői mandátumot.

A Ve. 115. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes választási bizottságnál.

 

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szintén kimondja, hogy ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a fenti határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

2011. június 1-jén dr. Szakács Imre, a FIDESZ és a KDNP jelölő szervezetek által a lista állításával megbízott kapcsolattartó a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) elnökéhez címzett levelében bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított közös listáról Bognár Sándort jelöli a megyei közgyűlésbe.

A TVB a bejelentés alapján megvizsgálta a jelölő szervezetek által 2010. évben a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított közös listát, melyen Bognár Sándor szerepel. A TVB megállapította, hogy a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül a közös listát állító jelölő szervezetek az új képviselő személyére érvényes bejelentést tettek.

A fentiek alapján a TVB megállapította, hogy a megyei közgyűlésben Némethné Fülöp Terézia megüresedett helyére Bognár Sándor szerez mandátumot.

A bizottság határozata a Ve. 115. § (2) bekezdésén és a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. június 7. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

 

 

 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 14/2011. (III. 30.) TVB számú határozata

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a megyei közgyűlési mandátumáról lemondott Kránitz László megyei közgyűlési képviselő helyébe – a jelölő szervezet bejelentése alapján – az MSZP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi  listáján szereplő dr. Krisch Róbert lép.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. április 1-jén 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

Kránitz László a megyei közgyűlés tagja 2011. március 11. nappal lemondott képviselői mandátumáról.  A képviselő 2010-ben az MSZP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi listájáról szerzett képviselői mandátumot. A Ve. 115. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes választási bizottságnál. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szintén kimondja, hogy ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a fenti határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

2011. március 11-én Glázer Tímea, az MSZP jelölő szervezet által a lista állításával megbízott kapcsolattartó a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) elnökéhez címzett levelében bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított  MSZP listáról dr. Krisch Róbertet jelöli a megyei közgyűlésbe.

A TVB a bejelentés alapján megvizsgálta a jelölő szervezet által 2010. évben a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított listát,  melyen dr. Krisch Róbert szerepel. A TVB megállapította, hogy a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül a  jelölő szervezet az új képviselő személyére érvényes bejelentést tett.  A fentiek alapján a TVB megállapította, hogy a megyei közgyűlésben Kránitz László megüresedett helyére dr. Krisch Róbert szerez mandátumot.

A bizottság határozata a Ve. 115. § (2) bekezdésén és a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. március 30. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 13/2011. (II.25.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság T. I. dunaszigeti lakos által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a Dunasziget Helyi Választási Bizottság 6/2011. (II.21) HVB határozatát h e l y b e n h a g y j a.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság megállapítja, hogy a Dunasziget Helyi Választási Bizottság megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 77. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezést, mely szerint a választási bizottság a kifogásról a beérkezésétől számított 2 napon belül dönt. Megsértette továbbá a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 29/B. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely a határozat kötelező tartalmi elemeinek felsorolását tartalmazza.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32., Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. február 27-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS 

T. I. 2011. február 18-án kifogást nyújtott be a Dunaszigeti Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban HVB). Kifogásában kérte, hogy a Dunasziget községben 2011. február 27. napjára kitűzött időközi polgármester választás szavazólapjáról K. S. polgármester jelöltet a HVB törölje. Ennek indokaként előadta, hogy K. S. jelölt több mint 10 éve nem a dunaszigeti bejelentett lakcímén lakik, hanem ismeretlen településen lakik életvitelszerűen, a dunaszigeti bejelentett lakcíme fiktív.  Kifogásában hivatkozott az Alkotmány 70. § (1) bekezdésére, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 26. § (1) bekezdésére, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm.rendelet 34. §-ára, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 12.-13. §-aira és 29/A. §-ára, a 2010. évi 344. számú BH-ra, valamint a 2010. évi L. törvény 1. § (3) bekezdésére. Kifogásában kérte a HVB-t, hogy Dunasziget Község jegyzőjénél kezdeményezze a 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 34. § (3) bekezdése szerint K. S. lakcímének fiktiválását, arra hivatkozással, hogy a bejelentett dunaszigeti lakcím nem valós. Így álláspontja szerint K. S. csak az általa elkövetett szabálysértés következtében kerülhetett fel a választási névjegyzékbe, illetve megtévesztő adatközlése miatt jelöltethette magát polgármesternek. Véleménye szerint felmerül a Ve. 3. § a.) pontjában meghatározott alapelv (választás tisztaságának megóvása, választási csalás megakadályozása) megsértése. 

A fiktiválás következtében K. S. dunaszigeti állandó lakcíme semmissé válik, ennek következtében elveszti a passzív választójogát, tehát nem lehet az időközi polgármester választáson jelölt. A HVB 2011. február 21-én 6/2011. (II.21) HVB határozatával a kérelmet elutasította és a lakcím fiktiválására vonatkozó eljárás megindítását nem javasolta. A HVB álláspontja szerint K. S. jelölt tudomásuk szerint sokat tartózkodik Dunaszigeten, továbbá a HVB elnöke telefonon nyilatkoztatta K. S. volt feleségét, Kissné Varga Ildikót, aki határozottan kijelentette, hogy K. S. Dunasziget, Sérfenyő u. 80/2. szám alatt lakik. T. I. 2011. február 23-án, a törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be a 6/2011. (II.21.) HVB határozat ellen, a Ve. 79. § (2) bekezdésének a.) pontja alapján mind jogszabálysértésre, a b.) pontja alapján pedig a helytelen mérlegelésre való hivatkozással. Fellebbezésében kérte a HVB határozatának megváltoztatását.

Álláspontja szerint köztudomású tény, hogy K. S. jelölt életvitelszerűen nem él, illetve tartózkodik Dunaszigeten, csak a képviselő-testületi üléseken jelenik meg és a kampányok során jár ki naponta több alkalommal Dunaszigetre. Véleménye szerint ezért a HVB-nek a Ve. 105/A. § (2) bekezdésének k.) pontja alapján kezdeményeznie kellett volna a tudomására jutott törvénysértés miatt a jegyző eljárását, aki a 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 34. § (1) bekezdése alapján a bejelentett lakcím valódiságát az adatok alapján ellenőrzi. Fellebbezésében új bizonyítékként jelölte meg a http://kissanyi.atw.hu című honlapon közölt kijelentéseket, melyek alapján véleménye szerint K. S. beismeri, hogy nem dunaszigeti lakos.

Az Alkotmány 70. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás, illetve a népszavazás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen, valamint helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben részt vegyen. Polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré magyar állampolgár választható.

A Ve. 149. § q.) pontja szerint lakóhely annak a lakásnak vagy ennek hiányában - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgár kivételével - szükségből használt helyiségnek, szálláshelynek a címe, amelyet a választópolgár életvitelszerűen otthonául használ, amennyiben azt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba lakcímként bejelentette. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 5. §-ának (4) bekezdése szerint a polgár lakcím adata:bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a továbbiakban együtt lakcím). Jelen esetben tehát passzív választójoga annak a nagykorú magyar állampolgárnak van, aki a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik. Önmagában az a tény, hogy valakinek a lakóhelyét a jegyző fiktívvé nyilvánítja, nem jár a választójog elvesztésével, amennyiben érvényes, bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik.

A 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt eljárást nem a HVB-nél, hanem a település jegyzőjénél kell kezdeményezni. Az a körülmény, hogy valakinek a lakcímét a jegyző fiktívvé nyilvánítja-e vagy sem, nem képezi a választási eljárás részét.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) a fellebbezésben meghatározott új bizonyítékot – az idézett honlapon közölt kijelentéseket – nem értékelte a törvénysértés bizonyítékaként.

A Ve. 105/A. § (2) bekezdésének k.) pontja kimondja, hogy a helyi választási bizottság a tudomására jutott törvénysértés esetén kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését. A törvénysértés ténye jelen esetben nem állapítható meg a rendelkezésre álló adatok alapján, így a TVB álláspontja szerint a HVB helyesen döntött a tekintetben, hogy a kérelmet elutasította és az eljárás kezdeményezését nem javasolta. Ezért a TVB a HVB határozatát helybenhagyta. 

A TVB megállapította ugyanakkor, hogy a HVB megsértette a Ve. 77. § (1) bekezdésében foglalt azon rendelkezést, mely szerint a választási bizottság a kifogásról a beérkezésétől számított 2 napon belül dönt. A kifogás az iratok alapján 2011. február 18-án érkezett, így arról a HVB-nek 2011. február 20-án 16 óráig kellett volna döntenie. Megsértette továbbá a HVB a Ve. 29/B. § (2) bekezdésében foglaltakat, mely a határozat kötelező tartalmi elemeinek felsorolását tartalmazza, mivel a határozat nem tartalmazta többek között a jogorvoslatról történő tájékoztatást és az indokolást.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, a határozat többi rendelkezése az Alkotmány 70. § (2) bekezdésén, Ve. 29/B. § (2) bekezdésén, 77. § (1) bekezdésén, 149. § q.) pontján, a 1992. évi LXVI. törvény 5. §-ának (4) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, a 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2011. február 25.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 12/2011. (I.27) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság meghozta a következő h a t á r o z a t o t: A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 115. § (2) bekezdése alapján megállapítja, hogy a megyei közgyűlési mandátumáról lemondott Széles Sándor megyei közgyűlési képviselő helyébe – a jelölő szervezetek bejelentése alapján – a FIDESZ-KDNP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi közös listáján szereplő Kara Ákos (szám alatti lakos) lép.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2011. január 29-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

Széles Sándor, a megyei közgyűlés tagja 2010. december 31. nappal lemondott képviselői mandátumáról. A képviselő 2010-ben a FIDESZ-KDNP Győr-Moson-Sopron megyei választókerületi közös listájáról szerzett képviselői mandátumot. A Ve. 115. § (2) bekezdése alapján, ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet a megüresedéstől számított 30 napon belül jelentheti be az új jelöltet az illetékes választási bizottságnál.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdése szintén kimondja, hogy ha a megyei listáról megválasztott képviselő kiesik, helyére az eredetileg bejelentett listáról a jelölő szervezet által bejelentett jelölt lép. Ha a jelölő szervezet a fenti határidőig nem jelenti be a jelöltet, a megüresedett helyre a listán soron következő jelölt lép.

2011. január 25-én dr. Szakács Imre, a FIDESZ és a KDNP jelölő szervezetek által a lista állításával megbízott kapcsolattartó a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) elnökéhez címzett levelében bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított közös listáról Kara Ákost jelöli a megyei közgyűlésbe.

A TVB a bejelentés alapján megvizsgálta a jelölő szervezetek által 2010. évben a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított közös listát, melyen Kara Ákos szerepel. A TVB megállapította, hogy a mandátum megüresedésétől számított 30 napon belül a közös listát állító jelölő szervezetek az új képviselő személyére érvényes bejelentést tettek.

A fentiek alapján a TVB megállapította, hogy a megyei közgyűlésben Széles Sándor megüresedett helyére Kara Ákos szerez mandátumot.

A bizottság határozata a Ve. 115. § (2) bekezdésén és a 2010. évi L. törvény 21. § (2) bekezdésén, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Győr, 2011. január 27. 

Dr. Schmuck Tamás, a bizottság elnöke 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 48/2010. (XII.20.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság T. I. által a D-i Helyi Választási Bizottság 19/2010. (XII.16.) számú határozata ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a D-i Helyi Választási Bizottság 19/2010. (XII.16.) számú határozatát helybenhagyja. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. december 22-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

T. I-t, D. község polgármesterét a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint másodfokú bíróság 2010. november 10-én kelt jogerős ítéletében folytatólagosan elkövetett közérdekű adattal visszaélés vétsége miatt megrovásban részesítette. A D-i Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) 19/2010. (XII.16.) számú határozatával 2010. február 27-re D. községben időközi polgármester választást tűzött ki, mivel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Ptv.) 2.§ (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak szerint „a polgármester e tisztsége megszűnik a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének napjával.” A HVB határozata ellen T. I. 2010. december 18-án mind jogszabálysértésre, mind helytelen mérlegelésre hivatkozással fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében előadta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság, mint másodfokú bíróság ítélete 2010. november 10-én emelkedett jogerőre, így a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 115.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint (az időközi választást az ok felmerülésétől számított 30 napon belül az illetékes választási bizottság tűzi ki, a mandátum megüresedésétől számított 4 hónapon belülre) az időközi választást 2010. december 10. 16 óráig kellett volna kitűzni, ám a HVB csak 2010. december 16-án döntött az időközi választás kitűzéséről. Álláspontja szerint 2010. december 10-én 16 óra után már nem lehetett volna időközi választást kitűzni. Előadta továbbá, hogy a bűncselekményt az előző, 2006-2010-es önkormányzati ciklusban követte el. Hivatkozott a Ptv. 1.§ (1) bekezdésében foglaltakra, miszerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony választással létrejövő sajátos közszolgálati jogviszony, illetve 2.§ (1) bekezdésének a) pontjára, miszerint a polgármester e tisztsége megszűnik az új polgármester megválasztásával. A fentiek alapján álláspontja szerint a 2006-2010 között fennállt polgármesteri tisztsége 2010. október 3-án, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjával megszűnt, és egyben –újraválasztásával – új jogviszonya is keletkezett, mely jogilag semmilyen kapcsolatban nem áll az előző ciklusban történt eseményekkel. Véleménye szerint a Ptv-ben szereplő „e tisztség” kifejezés a fennálló polgármesteri tisztségre és nem az előző ciklusban betöltött polgármesteri tisztségre vonatkozik. Hivatkozott a Legfelsőbb Bíróság KGD 1998.218. számú döntésére, mely szerint „mivel a polgármesteri tisztség a választással jön létre, a tisztség megszüntetésére irányuló eljárásban csak a tisztség létrejötte utáni tevékenység vehető figyelembe, az Ötv. 33/B § (1) bekezdés alkalmazásával.”  A fentiek alapján úgy véli, mivel tisztsége már 2010. október 3-án megszűnt, illetve a 2010. december 10-én lejárt határidőre tekintettel nincs sem szükség, sem jogi lehetőség időközi választás kitűzésére, ezért kéri, hogy a Területi Választási Bizottság a HVB határozatát változtassa meg és tekintsen el az időközi választás kitűzésétől. A Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) a részére a HVB által megküldött iratok alapján megállapította, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság ítélete 2010. november 10-én jogerőre emelkedett. A Ptv. 2.§ (1) bekezdésének i) pontjában foglaltak szerint a polgármester e tisztsége megszűnik a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének napjával. Mindezek alapján T. I. polgármesteri tisztsége 2010. november 10. napján megszűnt.  A TVB megállapította, hogy a törvény a polgármesteri tisztség megszűnésének mérlegelést nem engedő eseteként rögzíti, hogy a polgármester e tisztsége a terhére meghozott jogerős marasztaló büntetőítélet jogerőre emelkedésének napjával, minden külön jogcselekmény nélkül, a törvény erejénél fogva megszűnik. Nem annak van jelentősége, hogy a polgármester a terhére rótt bűncselekményt mikor követte el, hanem annak, hogy büntetőjogi felelőssége jogerős megállapításának időpontjában – akár újraválasztása esetén is – betöltse a polgármesteri tisztséget. A megrovás nem jár közügyektől való eltiltással, vagy büntetett előélettel, azonban a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt a büntetőjogi felelőssége jogerősen megállapításra került. Indokolatlan különbségtételhez vezetne a jogkövetkezmény szempontjából a beadványozó jogértelmezése azon személyek között, akik esetében a bűncselekmény elkövetésének megállapítása még az adott cikluson belül megtörténik és azok között, akik esetében erre már csak a következő ciklusban kerül sor. Ez nyilvánvalóan nem lehetett a jogalkotó célja a vonatkozó rendelkezés megalkotása során. A fellebbező által hivatkozott Legfelsőbb Bíróság KGD 1998.218. számú döntés a jelen ügyben nem alkalmazható, mert nem az Ötv. 33/C § szerinti eljárás során szűnt meg a polgármester tisztsége. A HVB valóban eljárási jogszabályt sértett, amikor 30 napon belül nem döntött az időközi választás kitűzéséről. A polgármesteri tisztség viszont attól függetlenül megszűnt, hogy a HVB a törvényben előírt határidőn belül, vagy azt túllépve tűzte-e ki az új választás időpontját. Amennyiben az elmulasztott cselekmény pótlására nem lenne lehetőség, úgy ez azzal a következménnyel járna, hogy a község a következő általános választások időpontjáig polgármester nélkül működne, ami a választás kitűzése határidejének téves jogértelmezésből fakadó pár napos elmulasztásánál sokkal súlyosabb helyzetet eredményezhetne. A TVB rámutat arra is, hogy a HVB a választás megtartását a törvényben előírt 4 hónapon belüli időpontra tűzte ki, összességében tehát a választópolgárok érdekei nem csorbulnak. A TVB megállapította, hogy a HVB határozatában helyesen döntött az időközi polgármester választás kitűzéséről. A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 115. § (1) bekezdésén, a Ptv. 1.§ (1) bekezdésén, valamint 2.§ (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

G y ő r, 2010. december 20.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke 

********* 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 40/2010. (X.11.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Mázi László által a Bakonypéterdi Helyi Választási Bizottság 14/2010. (X.7.) számú határozata ellen  benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő
h a t á r o z a t o t: A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság helybenhagyja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 13-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft. 

INDOKOLÁS 

Mázi László 2010. október 5-én kifogást nyújtott be a Bakonypéterdi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban HVB). Kifogásában előadta, hogy a 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Bolla Tünde polgármester-jelölt által delegált szavazatszámláló bizottsági (a továbbiakban SZSZB) tag, O. E. a szavazókörben jogosulatlanul magánál tartott egy fénymásolt választói névjegyzéket, abba feljegyzéseket készített. A delegált tag és az SZSZB többi tagja között többszöri hangos szóváltás történt, mely során a delegált SZSZB tag a szavazókörbe nem illő kifejezésekkel illette az SZSZB többi tagját. A kifogást tevő bizonyítékként megjelölte az SZSZB tagok nyilatkozatát az eseménnyel kapcsolatosan. A kifogásában kérte a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 3. § a.) pontjában foglaltak – a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása – megsértésének megállapítását. A delegált SZSZB tag által a névjegyzék jogosulatlan magánál tartása a választópolgárok befolyásolását, jogszerűtlen toborozást sejtet. A cselekmény a Ve. 41. §-a alapján kampánycsend sértésnek is minősül a kifogást benyújtó álláspontja szerint.

Kérte, hogy a Ve. 90/A. § (1) bekezdésének d.) pontja alapján az SZSZB indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazás szavazóköri eredményének megsemmisítését, mivel olyan törvénysértés történt, mely a szavazást érdemben befolyásolta.  

A HVB 14/2010. (X.7.) számú határozatával a kifogásnak helyt adott és a törvénysértést megállapította. Az SZSZB tagok írásban nyilatkozatot tettek az eseménnyel kapcsolatosan, ezeket a nyilatkozatokat és a szavazókörben előfordult rendkívüli eseményről felvett jegyzőkönyveket a HVB bizonyítékként értékelte. A HVB mellőzte a delegált SZSZB tag nyilatkozatának bekérését, egyrészt a helyzet egyértelműségére, másrészt a delegált SZSZB tag együttműködésének hiányára hivatkozással.

A HVB nem tudta hitelt érdemlően bizonyítani a választópolgárok akarata befolyásolásának tényét, ezért a polgármester- illetőleg a képviselő-választás eredményét nem semmisítette meg. 

A HVB határozata ellen Mázi László 2010. október 9-én fellebbezést nyújtott be. Fellebbezésében megismételte a kifogásában előadottakat, valamint utalt arra is, hogy a delegált SZSZB tag a szavazóhelyiségben a mobiltelefonját is használta több alkalommal. Felszólításra sem szüntette be jogsértő magatartását. A delegált SZSZB tag viselkedése kritikán aluli volt, ezzel megsértette a választás tisztaságának megóvása, valamint a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás alapelvét, illetve kampánycsend sértést is elkövetett. A delegált SZSZB tag 15.00 órakor távozott a szavazóhelyiségből és utána már nem ment vissza. A fellebbező tanúként kérte meghallgatni  Tarjánpuszta-Győrasszonyfa-Bakonypéterd Községek Körjegyzőjét. 

Fellebbezésében kérte, hogy a Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) döntsön az új időközi választás megítéléséről. 

A TVB álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem bizonyított, hogy a fent nevezett cselekmény által a választói akarat befolyásolása megtörtént-e. A TVB megállapította, hogy a HVB határozatában helyes indokok alapján döntött a kifogás helybenhagyásáról és a törvénysértés megállapításáról. A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 3. § a.) pontján, a 41. §-án, a 105/A. § (1) bekezdésének d.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 11.  

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke  

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság  39/2010. (X.6.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Ludányi Géza és Bognár József  által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság az Egyedi Helyi Választási Bizottság 17/2010. (X.4.) határozatát  helybenhagyja.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS 

Ludányi Géza polgármesterjelölt, Bognár József képviselőjelölt, V. S., P. A. és P. Á-né 2010. október 4-én kifogást nyújtott be az Egyedi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban HVB). A beadványozók kérték a HVB-től Vadosné Varga Katalin polgármester-jelölt választási eredményének megsemmisítését arra hivatkozással, hogy tudomásuk szerint a választási törvény nem engedi, hogy polgármester vezető szerepet töltsön be olyan intézménynél illetve önkormányzatnál, ahol a fizetését kapja 2010. augusztus hó óta.  A HVB 17/2010. (X.4.) határozatával érdemi vizsgálat nélkül elutasította a kifogást, arra hivatkozással, hogy az nem tartalmazza a Ve. 77. § (2) bekezdésében foglaltakat.  Ludányi Géza és Bognár József 2010. október 6-án fellebbezést nyújtott be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása során Egyed városban megtartott polgármester-választás eredménye ellen. A fellebbezésükben előadták, hogy Vadosné Varga Katalin jelenlegi és induló polgármester-jelölt vezető szerepet tölt be olyan intézménynél illetve önkormányzatnál, ahol a fizetését kapja 2010. augusztus hónap óta. Nevezett személy tagiskola vezető és polgármester is egyben, aki indult a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármesterjelöltként, meghagyva mindkét vezető beosztását, melyet a választási törvény tilt.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 73. § (4) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a.)    a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b.)    a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

A TVB megállapította, hogy a fellebbezés nem hivatkozik a választási eljárásról szóló törvény fenti rendelkezéseinek megsértésére, ezért a TVB azt a HVB 17/2010. (X.4.) határozata elleni fellebbezésként bírálja el.  A TVB megállapította, hogy a HVB határozatában helyes indokok alapján döntött a kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.  A polgármester összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) tartalmazza. Az Ötv. 33/A. § (3) bekezdése alapján a polgármester az összeférhetetlenségi okot a megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül köteles megszűntetni.  A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 73. § (4) bekezdésén; a 81. § (4) bekezdésének a.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 6.  

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 38/2010. (X.6.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság dr. Irinkov D. Mihály fellebbezése tárgyában meghozta a következő  h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS 

Dr. Irinkov D. Mihály 2010. október 5-én fellebbezést nyújtott be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása során Fertőd városban megtartott egyéni listás képviselő-választás eredménye ellen. Dr. Irinkov D. Mihály független jelöltként indult a 2010. október 3-i önkormányzati választáson, ahol 368 érvényes szavazatot szerzett, ami 3 szavazattal kevesebb, mint az őt megelőző, a képviselő-testületbe bejutott képviselőjelölt. Fellebbezésében előadja, hogy a www.valasztas.hu honlapon nyilvántartott eredmények szerint az urnában lévő szavazólapok száma 1629 db, az eltérés a szavazóként megjelentek számától -3 db (0,18%), az érvénytelen szavazólapok száma 29 db (1,78%), az érvényes szavazólapok száma pedig 1600 db (98,04%). A választáson elért szoros eredmény, valamint fent említett eltérések okán kéri a Területi Választási Bizottságtól (a továbbiakban: TVB) a szavazatok újraszámlálását, valamint annak kivizsgálását, hogy az eltérés, illetve az érvénytelen szavazatok számának meghatározására a jogszabályoknak megfelelő eljárásban került-e sor.

A TVB megállapította, hogy a fellebbezés benyújtója, bár hivatkozik a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.)  73.§ (4) bekezdésére, ezen jogszabályhelynek a választási eredmény megállapítása során bekövetkezett sérelmét azonban nem állítja, konkrét jogszabálysértő magatartást nem jelöl meg, mindössze a sérelem bekövetkezésének elvi lehetőségét tételezi fel. Ez a feltételezés azonban nem tényállítás. Ennek hiányában önmagában az egyes jelöltek által szerzett érvényes szavazatok száma közötti csekély különbség nem ad okot a szavazatok újraszámolására.

A Ve. 79.§ (2) bekezdése szerint fellebbezést lehet benyújtani
a.)    jogszabálysértésre hivatkozással, illetve
b.)    a választási bizottság mérlegelési jogkörben hozott határozata ellen.

A Ve. 73. § (4) bekezdése szerint a választási bizottságnak a választás eredményét megállapító döntése ellen
a.)    a szavazatszámláló bizottság szavazóköri eredményt megállapító döntésének törvénysértő voltára, vagy
b.)    a szavazóköri eredmények összesítésére és a választási eredmény megállapítására vonatkozó szabályok megsértésére hivatkozással lehet fellebbezést benyújtani. 

A Ve. 81.§ (2) bekezdése értelmében, amennyiben a benyújtott fellebbezés nem tartalmazza többek között a fellebbezés 79.§ (2) bekezdés szerinti alapját, a választási bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 73. § (4) bekezdésén, a 79.§ (2) bekezdésén, valamint a 81.§ (2) bekezdésén; a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-án, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 6.  

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

********************

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 37/2010. (X.6.) TVB számú határozata 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Németh István fellebbezése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsága fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

Németh István 2010. október 6-án fellebbezést nyújtott be a Területi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban: TVB). A TVB megállapította, hogy a beadványozó fellebbezésében lakcímét, postai értesítési címét nem jelölte meg.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 81.§ (2) bekezdése értelmében, amennyiben a benyújtott fellebbezés nem tartalmazza többek között a fellebbezés benyújtójának lakcímét és – ha a lakcímtől eltér – postai értesítési címét, a választási bizottság a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 80. § (4) bekezdésén, valamint a Ve. 81.§ (2) bekezdésén a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 6. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.6.) TVB számú határozata 

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Balogh Imre által a Győri Helyi Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselő-választásnak a győri 08. sz. választókerületi eredményét megállapító döntése ellen benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselő-választásnak a Győri Helyi Választási Bizottság által megállapított győri 08. sz. választókerületi eredményét megváltoztatja úgy, hogy a győri 52. sz. szavazókörben az érvényes szavazatok száma jelöltenként a következő:

-          Bakos Szabolcs                      20
-          Balogh Imre                          126
-          Németh Piroska Veronika     15
-          Szabó Erik                             168

A győri 08. sz. egyéni választókerületben az érvényes szavazatok száma jelöltenként a következő:

-          Bakos Szabolcs                     208
-          Balogh Imre                          705 
-          Németh Piroska Veronika     90
-          Szabó Erik                             1272 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32., Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS 

Balogh Imre 2010. október 5-én fellebbezést nyújtott be a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választása során a győri helyi önkormányzati képviselő-választásnak a 08. számú választókerületi eredménye ellen.

Fellebbezésében előadta, hogy a 08. sz. választókerületi eredmény megállapítása sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 3. § a.) pontját a választás tisztaságának megóvása és a választási csalás megakadályozása vonatkozásában, valamint a 3. § f.) pontját a választás eredményének gyors és hiteles megállapítása vonatkozásában, továbbá a 73. § (4) bekezdésének a.) és b.) pontjait. A HVB döntése a fellebbező véleménye szerint iratellenes és a tárgyi bizonyítékokkal kellően nem alátámasztott. A 08. sz. választókerületen belül az 52. sz. szavazókörben megállapított szavazóköri eredmény tévesen állapítja meg Balogh Imre, a Magyar Szocialista Párt jelöltje személyére leadott szavazatok számát, azt más jelölő szervezet jelöltjére leadott szavazatnak tünteti fel.

 

 

Fellebbezéséhez bizonyítékként csatolta V. E-nének, az 52. sz. szavazókör szavazatszámláló bizottsága (a továbbiakban SZSZB) delegáltjának nyilatkozatát. Ez utóbbi azt tartalmazza, hogy a szavazóköri jegyzőkönyvben tévesen szerepel Balogh Imrére, az MSZP jelöltjére és Németh Piroska Veronikára, a Pro Urbe Egyesület jelöltjére leadott voksok száma. Az SZSZB két alkalommal számolta meg a leadott szavazatokat, melyek száma Balogh Imre esetében 126, míg Németh Piroska Veronika esetében 15 db volt. Az elkészült szavazóköri jegyzőkönyv viszont tévesen tartalmazta ezeket az adatokat. V. E-né a hibát már csak a szavazóköri jegyzőkönyv aláírását követően vette észre.

A TVB bekérte a Győri Helyi Választási Bizottságtól (a továbbiakban: HVB) a külön kötegelt, érvényes és érvénytelen szavazólapokat és azokat egyesével megvizsgálta és megszámolta.

A TVB az iratok alapján megállapította, hogy a győri 52. sz. szavazókörben az érvényes szavazatok száma jelöltenként a következő: 

-          Bakos Szabolcs                      20
-          Balogh Imre                         126
-          Németh Piroska Veronika         15 
-          Szabó Erik                           168 

A TVB megállapította, hogy a győri 08. sz. egyéni választókerületben az érvényes szavazatok száma jelöltenként a következő: 

-          Bakos Szabolcs                      208 
-          Balogh Imre                           705 
-          Németh Piroska Veronika            90
-          Szabó Erik                            1272 

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, a határozat többi rendelkezése a Ve. 73. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, a 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 6.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 35/2010. (X.6.) TVB számú határozata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság Tatai Ernő Zoltánné által benyújtott fellebbezés tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napján megtartott polgármester választásnak a Győrladaméri Helyi Választási Bizottság által megállapított szavazóköri eredményét h e l y b e n h a g y j a.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32., Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 8-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

Tatai Ernő Zoltánné 2010. október 4-én fellebbezést nyújtott be a 2010. október 3. napján tartott polgármester választásnak a Győrladaméri Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban HVB) által megállapított szavazóköri eredménye ellen. A fellebbező független jelöltként indult a 2010. október 3. napján tartott helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, ahol polgármester-jelöltként 343 érvényes szavazatot szerzett, ami 2 szavazattal kevesebb, mint az őt megelőző legtöbb szavazatot szerzett polgármesterjelölt szavazatainak száma. Fellebbezésében előadta, hogy ez a csekély szavazatkülönbség adódhatott szabálytalanságok elkövetéséből is. Tudomása szerint az első szavazatszámláláskor 1 szavazat volt a különbség, a második számláláskor egyenlő volt az eredmény, a harmadik számláláskor pedig 2 szavazat volt a különbség. Kérte a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 73. § (4)-(5) bekezdése alapján a döntés felülvizsgálatát.

A Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) bekérte a HVB-től a külön kötegelt, érvényes és érvénytelen szavazólapokat, és – a Ve. 73. § (5) bekezdésének rendelkezései alapján – azokat egyesével megvizsgálta és megszámolta. A TVB az iratok alapján megállapította, hogy az érvényes szavazatok száma jelöltenként a következő: 

Kettinger János          345 db 
Tatai Ernő Zoltánné    343 db 

Az érvénytelen szavazatok száma: 5 db.

Ezek az adatok megegyeznek a szavazóköri jegyzőkönyvben foglalt adatokkal, ezért a fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, a határozat többi rendelkezése a Ve. 73. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, a 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. október 6.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság ülése : 2010. október 6-án, szerdán 14.00 órakor (Győr, Megyeháza).

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 34/2010. (X. 4.) TVB számú határozata
(2010.10.09.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben a megyei listás választási eredmény megállapítása érdekében meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (3) bekezdésének h.) pontja alapján megfelelően kitölti a határozat mellékletét képező jegyzőkönyvet a megyei közgyűlés tagjai választásának eredményéről. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. október 6-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.)   105/A. § (3) bekezdésének h.) pontja értelmében a Területi Választási Bizottság (továbbiakban: TVB) hatáskörébe tartozik a megyei választókerületben a megyei listás választás eredményének megállapítása, amelyet jegyzőkönyvben rögzít. A TVB határozata a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének h) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. október 4.

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 33/2010. (IX.24.) TVB számú határozata
(2010.09.24.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választásának előkészítése során a Mosonmagyaróvári Helyi Választási Iroda vezetőjének indítványára a következő határozatot hozta:

A mosonmagyaróvári 5. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának M. G. sz. alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 8. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának L. K. szám alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 15. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának Sch. M. szám alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 19. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának K. G.-né szám alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 20. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának B. T.-né sz. alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 24. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának Sz. Cs. sz. alatti lakost megbízza.
A mosonmagyaróvári 25. számú szavazókörbe a szavazatszámláló bizottság tagjának C. S. I. sz. alatti lakost megbízza.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS

A Mosonmagyaróvári Helyi Választási Iroda vezetője indítványozta, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a mosonmagyaróvári 5., 8., 15., 19., 20., 24. és 25. számú szavazókörökben a szavazatszámláló bizottság tagjává a rendelkező részben említett személyeket bízza meg. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 27. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a választási bizottság választott tagja meghalt, vagy megbízatása a Ve.-ben meghatározott valamely okból - a megbízatás törvényes feltételei megszűntek, a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét, lemondás, megbízatás visszavonása - megszűnt, helyébe a póttag lép. Póttag hiányában a települési önkormányzat képviselő-testülete új tagot választ. A Ve. 22. § (1) bekezdése kimondja, hogy a választási bizottságnak csak a választókerületben lakcímmel rendelkező választópolgár lehet tagja. A Ve. 101. § (1) bekezdésének d.) pontja szerint a 10.000-nél több lakosú település helyi önkormányzati képviselőinek egyéni választókerületi választása tekintetében választókerületnek az e célra kialakított választókerület minősül. A rendelkező részben említett személyek a mosonmagyaróvári képviselő-testület által megválasztott póttagok, akiknek azonban a lakcíme nem azokban az egyéni választókerületekben van, ahol a rendelkező részben említett szavazókörök működnek. A Ve. 22. § (1) bekezdésében említett rendelkezés alól a jogszabály kivételt enged, többek között a 24. §-ban említett esetben is. A Ve. 24. §-a alapján, ha a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására – az alacsony lakosságszám vagy az összeférhetetlenségi szabályok miatt, illetőleg azért, mert a képviselő-testület a működésében akadályozott – a törvényben előírt határidőig nem került sor, a tagokat a területi választási bizottság a helyi választási iroda vezetőjének indítványára haladéktalanul megbízza. A Mosonmagyaróvári Helyi Választási Iroda vezetőjének tájékoztatása alapján a mosonmagyaróvári képviselő-testület a választások lebonyolításáig már nem ülésezik, ezért az említett szavazókörökbe már nem tud új tagokat megválasztani.

A területi választási bizottság a Ve. fent említett rendelkezései alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A TVB hatásköre a Ve. 24. §-án, a határozat többi rendelkezése a Ve. 22. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén és a 101. § (1) bekezdésének d.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. szeptember 24.

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 32/2010. (IX.24.) TVB számú határozata
(2010.09.24.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság H. A. fellebbezése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a Dunaszentpáli Helyi Választási Bizottság 16/2010. (IX.22.) számú határozatát helybenhagyja.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 26-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

H. A. 2010. szeptember 20-án kifogást nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz, melyben előadta, hogy 2010. szeptember 19-én postaládájában egy meghívót talált, amelyben a Dunaszentpáli Helyi Választási Iroda arról értesíti a település lakosait, hogy a helyi önkormányzat bemutatkozási lehetőséget szervez a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán Dunaszentpálon induló jelöltek számára, amely alkalomra meghívja a választópolgárokat. Álláspontja szerint a HVI ezzel kampánytevékenységet valósított meg, ami a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 3.§ a), c), és d) pontjaiba és a 35.§ (1) bekezdésébe, továbbá az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6.§-ába ütközik. A Területi Választási Bizottság Elnöke a kifogást a Ve. 77.§ (3) bekezdése alapján áttette a Dunaszentpáli Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban HVB), mivel a Ve. 105/A§ (2) bekezdésének d) pontja szerint a polgármester-és képviselő választással kapcsolatos kifogás elbírálása a HVB hatáskörébe tartozik.

A HVB 2010. szeptember 22-i ülésén a 16/2010. (IX.22.) Dunaszentpál Község HVB határozatával a kifogást elutasította arra hivatkozással, hogy a kifogást benyújtó által becsatolt meghívó nem sérti a pártsemleges tájékoztatás követelményét, mert értékítéletet egyik jelölttel szemben sem tartalmaz. A meghívón szereplő „Dunaszentpálon induló jelöltek” kifejezés alapján nem állapítható meg a jelöltek esélyegyenlőségének sérelme. A HVB álláspontja szerint az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6.§-a nem kizárólagosan tartalmazza a HVI, illetve vezetőjének szavazás napja előtti feladatait. A Ve. 35.§ (1) bekezdése, valamint az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 2.§ b) pontja alapján a HVI feladata a választópolgárok pártsemleges tájékoztatása, a választási információs szolgálat működtetése. A HVB álláspontja szerint a kifogásolt tevékenység nem minősül a választási kampány részének. A kifogást benyújtó nyilatkozata, illetve a becsatolt bizonyíték alapján a HVB szerint nem állapítható meg a 2010. szeptember 22-i rendezvény jogsértő volta.

A TVB az iratok alapján megállapította, hogy a HVB a tényállást felderítette, a bizonyítékot értékelte és mindezek alapján - a vonatkozó jogszabályokat helyesen alkalmazva - megalapozott döntést hozott.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 35. § (1) bekezdésén, az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 2. § b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. szeptember 24.  

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 31/2010. (IX.10.) TVB számú határozata
(2010.09.10.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának előkészítése során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben a megyei listás szavazólap-minta adattartalmáról meghozta a következő  h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben a megyei listás szavazólap-minta adattartalmát a határozat mellékletét képező szavazólap-minta alapján jóváhagyja, a megyei listás szavazólap-mintát „Nyomható” jelzéssel ellátja és aláírással hitelesíti. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 1 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS 

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (3) bekezdése c.) pontjában foglalt felhatalmazás értelmében – figyelemmel az Országos Választási Iroda vezetőjének 25/2010. (IX.7.) sz. intézkedésében foglaltakra – a Területi Választási Bizottság ellenőrizte a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben a megyei listás szavazólap-minta adattartalmát és megállapította, hogy az azon szereplő adatok megegyeznek a nyilvántartásba vett adatokkal. A bizottság hibátlannak minősítette a szavazólap-mintát, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. 

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdés b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul. 

Győr, 2010. szeptember 10. 

dr. Menyhártné dr. Opra Erzsébet 
a bizottság elnök-helyettese 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 30/2010. (IX.7.) TVB számú határozata
(2010.09.07.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának előkészítése során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei közgyűlési listák sorsolásáról meghozta a következő h a t á r o z a t o t:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a területi listák sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki:

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Szocialista Párt

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidesz Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jobbik Magyarországért Mozgalom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 9-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának előkészítése során a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban: TVB) 3 megyei listát vett nyilvántartásba. A TVB 2010. szeptember 7-én megtartott nyilvános ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 105/A. § (3) bekezdés b.) pontjában foglaltak szerint - a megyei közgyűlési listák között a rendelkező részben szereplő sorrendet sorsolta ki. 

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdés b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul. 

Győr, 2010. szeptember 7. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

 

 

 

**********

Meghívó - Megyei közgyűlési listák sorsolása  
(2010.09.06.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 2010. szeptember 7-én, (kedden) 15.30 órakor tartja a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során Győr-Moson-Sopron megyében állított megyei közgyűlési listák sorrendjének sorsolását. 

A sorsolás helyszíne: Megyeháza (Győr, Árpád út 32. ) Gobelin terem 

Az eseményre ezúton tisztelettel meghívom:

Dr. Scmuck Tamás s.k. 
TVB elnök 

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 29/2010. (XI.3.) TVB számú határozata
(2010.09.03.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság G. P. fellebbezése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a Csornai Helyi Választási Bizottság 31/2010. (IX.1.) számú határozatát  helybenhagyja. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 5-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS

A Csornai Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban HVB) 2010. szeptember 1-jén határozataival nyilvántartásba vette a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület jelölő szervezet által 8 egyéni választókerületbe bejelentett egyéni választókerületi jelölteket. A HVB ugyanezen a napon 31/2010. (XI.1.) számú határozatával nyilvántartásba vette a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület által benyújtott kompenzációs listát is.

G. P. 2010. szeptember 2-án fellebbezést nyújtott be a HVB 31/2010. (XI.1.) számú határozata ellen. Fellebbezésében előadta, hogy Csornán a jelölő szervezeteknek a kompenzációs lista állításához öt egyéni választókerületi jelöltet kell állítaniuk. Álláspontja szerint az egyéni választókerületi jelöltállítás eljárásjogi szempontból a jelölt nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedésekor történik meg, mivel jogot csak jogerős határozatra lehet alapítani. A kompenzációs lista bejelentésekor és a HVB határozatának meghozatalakor viszont még nem volt a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesületnek jogerősen nyilvántartásba vett egyéni képviselőjelöltje, ezért a HVB-nek a Ve. 56. § (3) bekezdése alapján vissza kellett volna utasítania az Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vételét. Fellebbezésében kérte, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság változtassa meg a HVB határozatát úgy, hogy utasítsa vissza a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület csornai kompenzációs listájának a nyilvántartásba vételét. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 55. § (1) bekezdése alapján a jelölő szervezet, a jelölt, illetőleg a lista bejelentéséről a választási iroda, nyilvántartásba vételéről a választási bizottság igazolást ad ki. A Ve. 53. § (1) bekezdése szerint listát a listaállításhoz szükséges számú jelölt, illetőleg lista bejelentését vagy nyilvántartásba vételét igazoló, az 55. § (1) bekezdés szerint kiállított igazolás átadásával kell bejelenteni. E szerint tehát a listaállításra lehetőség van az egyéni választókerületi jelölt nyilvántartásba vételéről hozott határozat jogerőre emelkedését megelőzően is, az igazolás átadásával. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság (a továbbiakban TVB) a HVB által a részére továbbított iratokból megállapította, hogy a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület jelölő szervezet képviselője a kompenzációs lista bejelentésekor a Csornai Helyi Választási Irodának (a továbbiakban HVI) benyújtotta a listaállításhoz szükséges számú jelölt nyilvántartásba vételéről szóló igazolást. Ebből következően a HVB helyesen döntött a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület kompenzációs listájának nyilvántartásba vételéről.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 53. § (1) bekezdésén és az 55. § (1) bekezdésén, az 5/2010. (VII.16.) KIM rendelet 6. § (1) bekezdésének h.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul. 

G y ő r, 2010. szeptember 3.  

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

************

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 28/2010. (IX.3.) TVB számú határozata
(2010.09.03.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a Jobbik jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listáját nyilvántartásba veszi. A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 5-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 

INDOKOLÁS

A Jobbik jelölő szervezet – képviseletében megjelent M. Z., aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejegyzett képviselője által részére adott meghatalmazás eredeti példányával igazolta – 2010. szeptember 3-án a Jobbik jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).  A nyilvántartásba vételhez benyújtott - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 7. § (2) bekezdésének b.) pontjában meghatározottak alapján - 2255 db ajánlószelvényt.  Az ajánlószelvények ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a jelölő szervezet képviselője a lista állításához szükséges számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta.  A TVB elvégezte a megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az L jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 11 db SZ jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a választókerületben a listaállításhoz elegendő 2176 db érvényes ajánlószelvény benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek.  Erre tekintettel a TVB a listát a Ve. 105/A. (3) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2010. évi L. törvény 7. § (1) bekezdésén és (2) bekezdésének b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. szeptember 3. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

************

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 27/2010. (IX.2.) TVB számú határozata
(2010.09.02.)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az MSZP jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listáját nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

Az MSZP jelölő szervezet – képviseletében megjelent G. T., aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezet bejegyzett képviselője által részére adott meghatalmazás eredeti példányával igazolta – 2010. augusztus 31-én az MSZP jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).

A nyilvántartásba vételhez benyújtott - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 7. § (2) bekezdésének b.) pontjában meghatározottak alapján - 2500 db ajánlószelvényt.

Az ajánlószelvények ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a jelölő szervezet képviselője a lista állításához szükséges számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta.

A TVB elvégezte a megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az L jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 21 db SZ jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a választókerületben a listaállításhoz elegendő 2417 db érvényes ajánlószelvény benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek.

2010. szeptember 2-án G. T. 10. sorszám alatt szereplő jelölt és dr. N. Zs. 18. sorszám alatt szereplő jelölt nyilatkozatot nyújtott be a TVB-hez, melyben az MSZP Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szövetség listájáról visszaléptek, tekintettel arra, hogy Győr Megyei Jogú Város Választási Bizottsága egyéni képviselőjelöltként nyilvántartásba vette őket.

A TVB ennek alapján a Ve. 105/A. (3) bekezdés a.) pontja alapján a jelölő szervezet listáját 19 jelölttel veszi nyilvántartásba.

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2010. évi L. törvény 7. § (1) bekezdésén és (2) bekezdésének b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul. 

Győr, 2010. szeptember 2. 

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

***********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 26/2010. (IX.2.)TVB számú határozata
(2010.09.02.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listáját nyilvántartásba veszi. 

A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), az Országos Választási Bizottsághoz címzett fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz.

A fellebbezést jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megjelölését, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

INDOKOLÁS 

A FIDESZ-KDNP jelölő szervezet – képviseletében megjelent dr. Sz. I., aki képviseleti jogosultságát a jelölő szervezetek bejegyzett képviselői által részére adott meghatalmazás eredeti példányával igazolta – 2010. augusztus 31-én a FIDESZ-KDNP jelölő szervezetnek a Győr-Moson-Sopron megyei választókerületben állított megyei listája nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottságnál (továbbiakban: TVB).

A nyilvántartásba vételhez benyújtott - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 7. § (2) bekezdésének b.) pontjában meghatározottak alapján - 2500 db ajánlószelvényt. 

Az ajánlószelvények ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a jelölő szervezet képviselője a lista állításához szükséges számú érvényes ajánlószelvényt benyújtotta. 

A TVB elvégezte a megyei lista állításához szükséges feltételek meglétének ellenőrzését, és megállapította, hogy az L jelű formanyomtatvány, valamint a nyilvántartásba vételhez szükséges nyilatkozatokat tartalmazó 58 db SZ jelű nyomtatvány megfelelő kitöltésével, valamint a választókerületben a listaállításhoz elegendő 2434 db érvényes ajánlószelvény benyújtásával a jelölő szervezet eleget tett a lista nyilvántartásba vétele jogszabályban előírt feltételeinek.

Erre tekintettel a TVB a listát a Ve. 105/A. (3) bekezdés a.) pontja alapján nyilvántartásba vette. 

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdés a.) pontján, a határozat a 2010. évi L. törvény 7. § (1) bekezdésén és (2) bekezdésének b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a 80. § (1)-(2) és (4)-5) bekezdésén alapul.

Győr, 2010. szeptember 2. 

Dr. Schmuck Tamás 
a bizottság elnöke

**********

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság 25/2010. (VIII.24.) TVB számú határozata
(2010.08.24.) 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság K. J. (..... szám alatti lakos) fellebbezése tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottság a Nagyszentjánosi Helyi Választási Bizottság 3/2010. (VIII.21) számú határozatát  megváltoztatja, és a kifogást elutasítja.  A határozat ellen a meghozatalától számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Bizottsághoz benyújtott (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.), Győr-Moson-Sopron Megyei Bírósághoz címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelemmel lehet élni. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. augusztus 26-án 16.00 óráig megérkezzen a területi választási bizottsághoz. A bírósági felülvizsgálati kérelmet jogszabálysértésre hivatkozással vagy a bizottság mérlegelési jogkörében hozott határozata ellen lehet benyújtani, úgy, hogy a kérelemnek tartalmaznia kell a jogalap megjelölését, a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kérelem benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A kérelemben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A bírósági felülvizsgálati eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A felülvizsgálati eljárás illetéke 7500 Ft.

INDOKOLÁS 

B. R., B. S., Cs. L., G. J., H. J., P. J., Sz. M., Sz. S. és U. V. választópolgárok kifogást nyújtottak be 2010. augusztus 19-én a Nagyszentjánosi Helyi Választási Bizottsághoz (a továbbiakban HVB). Kifogásukban előadták, hogy 2010. augusztus 19-én 9.00 órakor P. R. (Nagyszentjános, ..... sz. alatti lakos) – aki a kifogást benyújtók választási szórólapjának terjesztését végezte – telefonon jelezte U. V. polgármester-jelöltnek, hogy a S. utcában K. J. képviselő-jelölt a más tulajdonában álló ingatlan postaládájából kivette az oda elhelyezett választási szórólapot és azt összegyűrte. U. V. polgármester-jelöltet telefonon más személy is értesítette arról, hogy ez a cselekmény máshol is megtörtént. Ez a személy azonban a nyilvánosságot nem vállalta. A kifogást benyújtók a kifogásukhoz csatolták azt a jegyzőkönyvet, melyet a Nagyszentjánosi Polgármesteri Hivatalban vettek fel az eseményt követően, és amely P. R. bejelentő és barátnője, B. Cs. vallomását tartalmazza a történtekről. 

A HVB határozatában helyt adott a kifogásnak, és megállapította, hogy K. J. megsértette a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 3. § a.) pontjában foglalt alapelvet (a választás tisztaságának megóvása, a választási csalás megakadályozása), a c.) pontban foglalt alapelvet (esélyegyenlőség a jelöltek és a jelölő szervezetek között), valamint a d.) pontban foglalt alapelvet (jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás). Mindezekre tekintettel a HVB határozatában K. J.-t eltiltotta a további jogszabálysértő tevékenységtől. 

K. J. 2010. augusztus 23-án fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. Fellebbezésében előadta, hogy véleménye szerint B. Cs. az ügyben tanúként nem nyilatkozhat, mivel kiskorú. Előadta továbbá, hogy szórólap megtévesztően hasonlított a kereskedelmi akciók, árusok szórólapjára, ez utóbbiak kezeléséről, postaládából történő kivételéről pedig szomszédjával, M. J.-vel régebben megegyeztek. Ezt e megegyezést most írásba foglalták, amely „Nyilatkozatot” K. J. a fellebbezéshez mellékelt. Ez a „Nyilatkozat” azt a tényt is tartalmazza, hogy K. J. az érintett ingatlan tulajdonosa részére az említett szórólapot átadta. A fellebbezésben azt is előadta, hogy a választási szórólapot a részére nem kézbesítették, holott a Ve. 3. § c.) pontja erről rendelkezik. 

A TVB megállapította, hogy a Ve. 3. § c.) pontjában foglalt alapelv csak a jelöltek és a jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőségről rendelkezik, ez pedig nem vonatkozik arra, hogy valamennyi választópolgárnak esélyegyenlőséget kellene biztosítani a választási szórólapok kézbesítése tekintetében. 

A TVB álláspontja szerint a HVB a határozat meghozatalakor rendelkezésére álló bizonyítékok alapján okszerű határozatot hozott. A TVB azonban megállapította, hogy a fellebbezéshez benyújtott „Nyilatkozat” elnevezésű dokumentum olyan új bizonyítéknak minősül, mely alapján K. J. tevékenysége – azaz a választási szórólapnak a más tulajdonában lévő ingatlan postaládájából történő kivétele – nem minősül jogellenesnek. Ilyen körülmények között ugyanis a HVB által a határozatában megjelölt választási alapelvek konkrét sérelme nem valósult meg. A TVB rendelkezésére álló adatok alapján pedig az nem állapítható meg, hogy más ingatlanok tekintetében is megtörtént-e a választási szórólapok kivétele a postaládából.

A fentiekre tekintettel a TVB a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A TVB hatásköre a Ve. 105/A. § (3) bekezdésének f.) pontján, határozat többi rendelkezése a Ve. 3. §-án, a 81. § (4) bekezdésének b.) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás pedig a 82. §-on, valamint 84. § (1) bekezdésén és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (1) bekezdésén, 39. § (3) bekezdésének b.) pontján, 42. § (1) bekezdésének h.) pontján, valamint a Legfelsőbb Bíróság 2/2010. (III.23.) közigazgatási jogegységi határozatán alapul.

G y ő r, 2010. augusztus 24.  

Dr. Schmuck Tamás  
a bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megosztás Facebookon Megosztás Twitteren

« Back