Blind friendly

Területi Választási Iroda (Önkormányzati Választások 2010.)

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek, a jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, választási adatkezeléssel, technikai feltételek megteremtésével, a törvényes feltételek meglétének és a szakmai szabályok betartásának ellenőrzésével összefüggő állami feladatot ellátó szervek.

Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda (TVI)

Dr. Kovács Béla  - TVI vezető
Debreczeniné Pócza Márta - TVI vezető jogi helyettese
Kocsis Tibor  -  TVI vezető informatikai helyettese
Szeiman Erika -  TVI vezető pénzügyi helyettese

Elérhetőség:
Cím:        Győr, Árpád út 32.
Telefon:   96/522-235
Fax:         96/522-287

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

A Választási Információs Szolgálat segítséget nyújt az országgyűlési képviselők választásának előkészítése során a jogi, informatikai és adatszolgáltatásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődő választópolgárok számára.

A Győr-Moson-Sopron MegyeiTerületi Választási Iroda információs szolgálata:
96/522-235  
E-mail: visz@gymsmo.hu 

**********

1/2010. (VI.5.) TVI vezetői határozat 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Iroda vezetője megállapítja, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlésbe megválasztható képviselők száma: 21 fő. 

A határozat ellen a közzétételétől számított 2 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Választási Irodához (9021 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.). benyújtott, de az Országos Választási Irodához címzett kifogásnak van helye. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 7-én 16.00 óráig megérkezzen a területi választási irodához.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetőleg a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással bárki benyújthatja. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, annak bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. 

INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban Ve.) 102/A. § (1) bekezdése szerint a megyei közgyűlés tagjainak számát a választás évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni, mely adatot a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv küldi meg minden év január 15-ig a területi választási iroda (a továbbiakban TVI) vezetője számára. A 2010. évi L. törvény 23. §-ában az szerepel, hogy a törvény rendelkezéseit a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választása során kell először alkalmazni. A 24. § (1) bekezdés kimondja, hogy a törvény hatálybalépését követő 15 napon belül a lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv közli a TVI vezetőjével a megye lakosságszámát. A (2) bekezdés szerint a TVI vezetője a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megállapítja és közzéteszi a megszerezhető mandátumok számát. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 2010. június 14-én lépett hatályba.

A lakosságszám-adatot nyilvántartó központi szerv értesítése tartalmazta, hogy Győr-Moson-Sopron megye lakosságszáma a 2010. január 1-jei állapot szerint 445.044 fő.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 7. § (2) bekezdése szerint a megyei közgyűlés tagjainak számát a megye lakosságszáma alapján kell meghatározni úgy, hogy

a)      400.000 lakosig minden 20.000 lakos után 1 képviselő, de legkevesebb 15 képviselő,
b)      700.000 lakosig 20 képviselő, és a 400.000-t meghaladó minden további 30.000 lakos után 1 képviselő,
c)      700.000 lakos fölött 30 képviselő, és a 700.000-t meghaladó minden további 40.000 lakos után 1 képviselő 

választható. 

Győr-Moson-Sopron megye lakosságszáma a január 1-jei állapot szerint 445.044 fő, ezért a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 7. § (2) bekezdésének b) pontja rendelkezésének alkalmazásával a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés tagjainak száma 21 fő. 

A határozat közzététele 2010. július 5-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal (9021 Győr, Árpád út 32.) hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik, ezzel egyidőben a határozat a Kisalföld című napilapban és a www.gymsmo.hu című internetes oldalon is megjelentetésre kerül.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

A határozat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3., 7., 23. és 24. §-ain, a Ve. 102/A. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 77. § (1) és (2) bekezdésein, valamint a Ve. 102/A. § (2) bekezdésén alapul. 

Győr, 2010. július 5.  

Dr. Kovács Béla s.k.  
TVI vezető 

**********