Blind friendly

ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0021

Területfejlesztési tevékenység támogatása
a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára

Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében
ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0021

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. §-a alapján fő feladatként területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényt módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezései a megyei önkormányzat területfejlesztéssel összefüggő feladatait határozza meg. A jogszabályban meghatározott feladatok közül önkormányzatunk kiemelt feladata a megyei területfejlesztési koncepció megalkotása, majd az arra épülő megyei program elkészítése.

A kötelező feladat megvalósításával kapcsolatos – nagyobb terjedelmű - dokumentumokat, anyagokat ITT tekintheti meg.

Előzmények, háttér: A területfejlesztés rendszerének megújítása kapcsán a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2011. decemberi módosításával és annak 2012. január 1-ei hatályba lépésével a jogalkotó a területfejlesztési feladatokat területi szinten a regionális fejlesztési tanácsok (RFT) megszüntetésével a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalta. A Tftv. módosítása a korábbi öt területi szint helyett (kistérség, megye, régió, kiemelt térség, országos szint) alapvetően két területi szintet határozott meg (megyei és országos). A korábban működő RFT-k jogutódjai, illetve a területfejlesztési hatáskör címzettje a megyei önkormányzatok lettek. A Tftv. módosításán túl az önkormányzati rendszer átalakítása is jelentősen kihat a tervezési munkára. Ezen belül közszolgáltatási feladatellátás minden eddiginél szélesebb körének állami irányítás alá kerülése miatt a területi tervezésben is lényegesen megnő az ágazatközi (fejlesztéspolitikai) koordináció szerepe. A Tftv.-ben foglalt közfeladatok ellátása során a megyei önkormányzat összehangolja a kormányzat, az önkormányzat és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit, melynek keretében a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről. A 2014-2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben kiemelt jelentősége van a megfelelő módon előkészített, megalapozott területi terveknek. A területi tervek alapul szolgálhatnak a 2014-2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdeken, hogy az uniós finanszírozású ágazati és területi operatív programokban a területi fejlesztési igények is megjelenítésre kerülhessenek. Erre való tekintettel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 2012. évben kiegészítő költségvetési támogatást nyújtott a megyei önkormányzatok számára a tervezés alapjául szolgáló területfejlesztési vonatkozású megyei helyzetértékelések elkészítéséhez. A 2014-2020-as időszak területi programjainak megalapozása nem nélkülözheti a jelenlegi - 2007-2013-as - időszak végrehajtási tapasztalatait, mellyel a regionális fejlesztési ügynökségek rendelkeznek. Ez alapján indokolt és támogatandó a megyék és a regionális fejlesztési ügynökségek további együttműködése e projekt keretei között is. Az előkészítő fázis keretében a területfejlesztési koncepció és program kidolgozásának megalapozásaként 2012. november 30-ával elkészültek a megyei közgyűlési határozattal jóváhagyott helyzetfeltáró dokumentumok.

Célok és módszerek:

A projekt átfogó célja: a megyei önkormányzatok tervezési dokumentumai előkészítésének támogatása, az ehhez szükséges megyei tervezői kapacitások megerősítése. Ennek érdekében a koordinációs projekthez kapcsolódóan ezen konstrukció kapcsán lehetőség van a kiépülő megyei tervezői körnek az „éles” dokumentumok elkészítése illetve elkészíttetése kapcsán gyakorolni és fejleszteni képességeiket.

A projektben ellátandó kötelező tevékenységek a megyei önkormányzatok vonatkozásában:
- Megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó – regionális kitekintésű – megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása a megyében működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági és civil szereplőkkel való együttműködés alapján. 

- Területfejlesztési koncepció kidolgozása.

- Megyei területfejlesztési program elkészítése.

- Partnerség biztosítása. 

- 2014-2020 időszak tervezését segítő részdokumentumok az operatív programokhoz illeszkedően. Uniós tervezési részdokumentumok elkészítése az integrált fejlesztési elképzelések érdekében

- Területi koordináció ellátása.

- A megye területén megvalósítandó projektek összeállítása.

A pályázat támogatási intenzitása: 100%, önerőre nincs szükség.

A pályázat befejezése: legkésőbb 2014. szeptember 30.

Közreműködő szervezet: MAG Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
1539 Budapest, Postafiók 684.
+36 40 200-617 (külföldről: +36 1 461 3900)
info@magzrt.hu
http://www.magzrt.hu/

Kapcsolat:
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Területfejlesztési és Területrendezési Iroda
96/522-245 ; 96/522-208
fax: 96/522-285
teruletfejlesztes@gymsmo.hu 
www.gymsmo.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 ***********

KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK 

Tájékoztató a 2014-2020-as tervezési-fejlesztési időszak kereteiről ITT .

Tájékoztató a 2014-2020-as időszakban várható vidékfejlesztési programról, annak uniós térségi integrációs eszközeiről, valamint a felkészülés mérföldköveiről és a megyék szerepéről ITT .

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés határozata a megyei területfejlesztési koncepció és program kidolgozását megalapozó helyzetfeltárás elfogadásáról ITT és ITT  .

Tájékoztató a megyei területfejlesztési koncepció javaslattevő fázisáról ITT .

Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési koncepciója (javaslattevő fázis, egyeztetési változat 2.0) ITT .

Közgyűlési előterjesztés az ÁROP pályázat benyújtásához ITT.

IRÁNYMUTATÁS a megyei szintű tervezési folyamat keretében elkészítendő tervdokumentumok kidolgozásához.

Közgyűlési előterjesztés a 2014-2020-as európai uniós operatív programokhoz illeszkedő megyei területfejlesztési részdokumentumokat előkészítő Megyei Tervezkoordinációs Testület megalakítása ITT (7. napirend)

Megtartotta alakuló ülését a Győr-Moson-Sopron Megyei Tervezéskoordinációs Testület (GYMS MTT) (2013. november 19.)

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013. november 28.  Kilencven millió forint területfejlesztési tervezésre Győr-Moson-Sopron megyében

Folytatódik a területfejlesztési munka (2014.01.06.)

Megkezdődött a megyei területfejlesztési program társadalmi egyeztetés - tájékoztató fórum vállalkozóknak (2014.01.29.)

Kistérségi fórumokon ismertetik a megyei területfejlesztési programot (2014.02.03.)

Közgyűlési előterjesztés - a megyei területfejlesztési koncepció elfogadása és a megyei területfejlesztési program első olvasata tárgyában ITT  (2014.02.14.)

Fontos döntések a megyei területfejlesztésben (2014.02.14.)

Szakmai fórum a megyei gazdaságfejlesztési részprogramról (2014.03.19.)

A megyei területfejlesztési programról is tárgyal a megyei közgyűlés (2014.06.13.) 

Közgyűlési határozat 

Szeptemberben véglegesítik a programot (Nyugat-Hírmondó 2014. 4. szám)

Jó pályán a megye (értékelő interjú Kara Ákossal, a közgyűlés alelnökével, Nyugat-Hírmondó 2014. 5. szám)

SAJTÓKÖZLEMÉNY  2014.10.31.  Eredményes a területfejlesztési tervezési folyamat Győr-Moson-Sopron megyében

***************

GALÉRIA

"B" típusú hirdetőtábla a kedvezményezett székhelyén (Győr, Városház tér 3. )

*****

A társadalmi egyeztetés számos helyszínen, több száz résztvevővel zajlott, a vonatkozó jogszabályok és iránymutatás alapján:

Vállalkozókkal....

Szomszédos megyékkel....

Megyei Jogú városokkal....

Kistérségekkel......

TMCS és ÁMCS tagokkal......

****************

A megyei közgyűlés 2014. február 14-i ülésén egyhangú döntéssel elfogadta a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Koncepciót

Szakmai fórum: a gazdaságfejlesztési részprogram megvitatása - Győr, 2014. 03.19.